Bureau Topzorg
WelkomWat doen wijBedrijvenFinancieringPGBTarievenContactlinks


PGB en Zorgkantoor
 
Indicatie PGB
Het Regionaal Indicatieorgaan (RIO)verzorgt de indicatie. In een indicatie wordt vastgelegd welk deel van uw zorgvraag voor vergoeding vanuit de AWBZ in aanmerking komt. De indicatiesteller werkt voor het RIO. Hij heeft tot taak om uw hulpvraag goed in beeld te krijgen en daarbij aan te geven wat vanuit de AWBZ vergoed gaat worden. Hij zal met u nagaan wat u nodig hebt aan:
- huishoudelijke verzorging
- persoonlijke verzorging
- ondersteunende begeleiding
- verpleging
- activerende begeleiding
- behandeling
- permanent en tijdelijk verblijf.
Deze zeven hulpsoorten, noemt men 'functies'. Iedere functie wordt apart met u doorgenomen en er komt bij te staan hoeveel tijd er per dag of week voor nodig is.
Nieuw is dat dit niet meer in uren wordt aangegeven, maar in blokjes van meerdere uren of dagdelen.Die heten "klassen".Zorgkantoren:
Den Haag 
070 376 02 50 
Delft/Westland/Oostland
010-2043330 
Het RIO zal aan u vragen welke van deze functies u met een PGB wilt regelen en welke functies u als zorg in natura wilt krijgen. Behandeling en verblijf kunt u niet in PGB-vorm krijgen. Een uitzondering hierop is als u aanspraak maakt op tijdelijk verblijf, zoals logeer- en vakantieopvang buitenshuis.
Nieuw is dus dat iedereen met een indicatie deze keuze kan gaan maken. U hoeft niet meer om een PGB te 'bedelen', het RIO vraagt altijd aan u wat u wilt.
U krijgt vervolgens van het RIO uw indicatie thuis gestuurd. In dit indicatiebesluit van het RIO leest u welk deel van deze hulpvraag vergoedt gaat worden uit de AWBZ en hoe lang de indicatie geldig is.
Bent u het niet eens met de indicatie, dan kunt u in beroep gaan tegen dit besluit van het RIO.
Kiest u voor een PGB dan berekent het zorgkantoor uw budget. Daarvoor heeft het voor iedere functie tarievenlijstjes. Het zorgkantoor stuurt u de berekening toe. Dit heet de toekenningsbeschikking.
Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u hiertegen in beroep gaan.Gaat u akkoord met de beschikking dan kunt u als budgethouder aan de slag.

Nieuw is de manier waarop uw PGB is samengesteld. Uw PGB bestaat altijd uit drie delen. Een deel is uw eigen bijdrage, een tweede deel is een vrij besteedbaar bedrag en het derde deel is de rest van het geld van uw PGB.
Nieuw is dus dat iedere budgethouder van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage heeft in zijn budget.(zie pagina Tarieven) Ook nieuw is dat het vrij besteedbare bedrag niet langer een vaststaand bedrag is, maar dat het 1,5% van uw PGB is. Aan dit percentage zal een minimum en een maximum worden gesteld. Hiervan zijn echter nog geen nadere gegevens bekend.
Ook nieuw is dat u uw PGB altijd op een eigen rekening krijgt. Er gaat dus niet langer een deel van het PGB naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
U kunt voortaan altijd zelf uw hulpverleners gaan uitbetalen. Daardoor kan uw hulpverlener veel sneller zijn loon van u krijgen. Moet u loonbelasting en sociale premies inhouden, dan is er kosteloos hulp voor u van het SVB servicecentrum PGB Tel:030-2648200.
Omdat u zelf de betalingen gaat doen, moet u aan het zorgkantoor laten zien aan wie u hoeveel geld overmaakt.
Het zorgkantoor zal u laten weten hoe vaak u dat per jaar moet doen. Hoe hoger uw PGB hoe vaker dat moet.
Hebt u meer vragen over het persoonsgebonden budget dan kunt u ook contact opnemen met Per Saldo.Dit is de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget of mensen die hier belangstelling voor hebben.
Vereniging van Budgethouders Per Saldo
Postbus 19160
3501 DD Utrecht
Tel. 030-2304066

De eigen bijdrage die budgethouders betalen gaat op 1 januari 2004 omhoog. Er geldt volgend jaar nog wel een maximum eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen. Maar ook dat maximum gaat omhoog. Daarbij worden mensen met een laag inkomen niet gespaard. De eigen bijdrage voor de minima gaat namelijk omhoog van EUR 2,20 per week naar EUR 4 per week. Dat is een aderlating van EUR 93,60 per jaar voor mensen op het sociale minimum. Budgethoudersvereniging Per Saldo vindt de verhogingen onaanvaardbaar. Budgethouders worden op hoge kosten gejaagd voor zorg, hulp en begeleiding die ze hard nodig hebben, aldus Per Saldo.

Vanaf 1 januari geldt een andere berekening van de eigen bijdrage voor budgethouders. De eigen betalingen zullen daardoor sterk stijgen. Alleen voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt ook in 2004 geen eigen bijdrage.

Het nieuwe systeem ziet er zo uit. Eerst wordt het zogenoemde 'bruto persoonsgebonden budget' vastgesteld. Dat is het bedrag volgens de tabellen van zorgfuncties en zorgklassen, waar u recht op zou hebben als er helemaal geen eigen bijdrage zou gelden. Vervolgens wordt de eigen bijdrage berekend. Die eigen bijdrage is:
* 27% van het budget voor activerende begeleiding.
* 27% van het budget voor ondersteunende begeleiding.
* 20% van het budget voor verpleging.

In de praktijk betaalt u zelden de volledige eigen bijdrage. Er is namelijk een maximum, een plafond gesteld aan de eigen bijdrage. Dat plafond is afhankelijk van uw inkomen. Vooral als u een laag inkomen hebt en een hoog persoonsgebonden budget, zit u al snel aan dit plafond. Het berekenen van de maximale eigen bijdrage is niet eenvoudig.

De berekening ziet er als volgt uit.
* Neem uw verzamelinkomen van twee jaar geleden (voor de berekening van de eigen bijdrage in 2004 geldt uw verzamelinkomen van het jaar 2002). Het verzamelinkomen is het totaal van uw belastbare inkomens in box 1, 2 en 3. U vindt dit bedrag op uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen wordt berekend per leefeenheid. Alle inkomens van uw leefeenheid worden voor de berekening van het maximum dus bij elkaar opgeteld.
* Deel dit verzamelinkomen door 52.
* Vermenigvuldig de uitkomst met 15% (op een rekenmachine: vermenigvuldigen met 0,15).
* Trek EUR 35,00 af van het resultaat.
* Het bedrag dat u nu heeft gevonden, is uw maximale eigen bijdrage per week.
* U betaalt echter altijd tenminste EUR 4,00 per week. Ook als de berekening lager uitvalt.

Dat betekent dat mensen met een inkomen op het sociale minimum (Wajong, minimum WAO, bijstand, alleen AOW,enzovoorts) altijd tenminste EUR 4,00 per week aan eigen bijdrage betalen.
* U betaalt maximaal EUR 132,05 per week. Valt de bovenstaande berekening dus hoger uit dan dit bedrag, dan betaalt u toch nooit meer dan deze EUR 132,05.
Het totaal van de verschuldigd eigen bijdragen (in de praktijk is dat vaak de maximale eigen bijdrage voor uw inkomen) wordt afgetrokken van het bruto persoonsgebonden budget.

Wat overblijft heet het 'netto persoonsgebonden budget'. Dat is het bedrag dat u daadwerkelijk in handen krijgt.

De nieuwe berekening is nog niet goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar wel op dringend verzoek van die Tweede Kamer aangepast.